Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

W nauce nie trzeba być grzecznym, wystarczy, że ma się rację.
— Max Perutz
Można wiele zobaczyć, gdy się tylko patrzy.
— Yogi Bear

June 08 2015

Niena­widzę te­go, co łat­we. Nie można być człowiekiem, jeśli nie sta­wia się oporu. 
— Antoine de Saint-Exupéry
Nie trać nig­dy cier­pli­wości; to jest os­tatni klucz, który ot­wiera drzwi
— Antoine de Saint-Exupéry
Jeżeli miłość two­ja nie ma żad­nych szans, po­winieneś za­mil­knąć, bo nie na­leży mie­szać miłości z niewol­nic­twem ser­ca. Miłość, która pro­si, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczu­ciem lokajskim. 
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted bykatasroka katasroka
Praw­dzi­wa miłość nie wyczer­pu­je się nig­dy. Im więcej da­jesz, tym więcej ci jej zostaje. 
— Antoine de Saint-Exupéry
Wśród ludzi jest się także samotnym.
— Antoine de Saint-Exupéry
A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś umrzeć.
— Antoine de Saint-Exupéry

May 28 2015

Bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci.
— Oscar Wilde
Kiedy łamiesz zasady, łam je mocno i na dobre.
— Terry Pratchett
Muzyka wyraża to, co nie może być wypowiedziane i co nie może być stłumione.
— Wiktor Hugo
nie każdy błądzi, kto wędruje
— J.R.R. Tolkien

April 27 2015

0923 b781
Reposted fromPsychodela44 Psychodela44 viaszydera szydera
2893 4a2d
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream
2928 3701
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly

April 13 2015

Używając publicznych środków transportu, korzystając ze środków przekazu (gazeta), każdy inny jest jak inni. To wspólne bycie całkowicie rozmywa własne jestestwo w sposób bycia „innych”, i to tak, że odmienność i wyrazistość innych zanika jeszcze bardziej. Wśród tej niezauważalności i niekonkluzywności Się ustanawia swą właściwą dyktaturę. Używamy sobie i bawimy się, tak jak się używa; czytamy, patrzymy i wydajemy sądy o literaturze i sztuce, tak jak się patrzy i sądzi; równocześnie odsuwamy się od „tłumu”, tak jak się to zwykle robi; uznajemy za oburzające to, co się za oburzające uznaje. Owo Się (…) przepisuje sposób bycia powszedniości
— Heidegger

April 09 2015

Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viamagolek22 magolek22

April 07 2015

Wybacz mi moja droga, lecz ilekroć serce przed kimś otworzę lub drogę którąś obiorę, idzie za mną on. Przyjaciel mój bliski, wierny niczym pies, nigdy mnie nie zawiódł. Niczym kompan broni, ramię w ramię, po dzień ostatni, zapewne, trwać przy mnie będzie i jak to ma w zwyczaju swoim, wszystko w proch obróci... 
Kim on jest, się pytasz?
Imię jego chaos...
skoro tęsknisz
znaczy, że kochasz
w jakiś sposób
ale kochasz..
— Piotr Tokaz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadiedrunk diedrunk
Mój mały przyjacielu, papierosie. 
Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek. 
Niszczmy się nawzajem, czule 
zobowiązani. 
— Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...